Kutya egészsége szívzörej weimaraners,

Helyi hlivk.

Allsojfértiui érdemeit a történet megfogja örökíteni. Hilis elismerésem követi út sírjába, melyre itt küldök egy koszorút. Ff rrnez Jozt.

Miért húznak a kutyák pórázon?

Hozzájárul még a fájda lom, hogy annak temetéséi, ki annyi szeretet tel Síelte ügyemet — még jelen se lehelek! De azért helyette«em állal mégis képviseltelem ma gamat és házunkat. Most még szomorúbb Szent- László-egyháza. Amúgy is szomorú csonka tor nyára kitüzetlem a gyászlobogól, Szomorogj caak szegény torony!

Kiégett élette lién toronyi mily meghatóan hirdeted ac ország legnagyobb embere életének elhamvadáaátl KÖD; tolul szemembe s midőn elhomályosodik előttem az írás, kiesik kesémből a toll. Béke hamvaidra nagy emberünk!

  1. Прямо перед ним над деревьями возвышалось Аюнтамьенто - старинное здание ратуши, которое окружали три акра бело-голубой мозаики азульехо.
  2. A magas vérnyomás kezelésének elve
  3.  - Она безуспешно старалась говорить спокойно.
  4.  - Он опять замолчал.
  5. Никто этого не знает? - Ответа он не дождался.
  6. Нужно немедленно вызвать службу безопасности.
  7.  Коммандер, - сказала она, - если власти говорят, что он умер от сердечного приступа, это значит, мы к его смерти не причастны.

Február 8 án fogom tartani érette ac ünnepélyesgyászmisét. Isten velünk!

ha magas a pulzus

Szeut-László-egybázan, Nagy- Kanizsán, Belus Jó zsef s. A gyászmise leírását lapunk jövó számahozza.

Kelt Zata-Egerszeg, 3. Csutor Imre m. A ezalagu. A kápolna falain szegre vannak aggat va á koszaruk. A drága tetem mindaddig itt lesz, míg a nemzethez méltó mausoleum nem álliltatik fel. Pénztárnokká Naibert Ágoston, könyvvivővé Rositz Izidor. Anyagkezelívé Manbardt Mihály.

Nagykanizsai Kistérségi Adatkezelő Rendszer

Szer kesztő ur! Becse, lapja f.

Gyakori: a Weimari vizsla erős késztetést érezhet az emberek rágására, játékos harapására vagy csipkelődésére. Átlag feletti: a Whippet késztetést érezhet az emberek rágására, játékos harapására vagy csipkelődésére. Átlag feletti: a Rövidszőrű német vizsla késztetést érezhet az emberek rágására, játékos harapására vagy csipkelődésére. Kóborlási potenciál Kiemelkedő: a Weimari vizsla gyakran erőteljes késztetést érez, hogy elszökjön. Átlag feletti: a Whippet időnként erőteljes késztetést érez, hogy elszökjön.

A XIX. Én daczára, hogy nagy kanizsai polgár vagyok s a város társadalmi éleiét isme rein, mindeddig nem tudtam, hogy nálunk, bol folyam, vagy tó nincsen és igy senki som megy jégre, korcsolyázó egylet létezik. Igen helyesen jegyezte meg azonban a levélíró, hogy a nagy-kanizsai viszonyokat nem ismeri; bár Kanizsa Dunántúl meglehetős is- mereies. Nem ismeri levélíró azon Nagy-Kani zsát, mely hazánk nagy hallottjának temetésén városi küldöttséggel képviseltette magát; nem ismeri azou Nagy-Kanizsát, bol most köz- és sok magán épületeiről gyászlobogókat lenge deztél a bus északi szél, bol a nagy halottért a gyász-isteni tisztelni testületek s az összes vá rosi közönség zokogása közt folyó hó 5-én tar tatik és a gyásvravatalt es alkalommal kegye- letts egyletek gyászkoszorui borítják.

Ennyit kellett levélíró urnakuudtára adnom Kanizsa város becsülete érdekében. Nagy-Kanizsán, — Silmeglien az ország mély gyászá nak némi kifejezést adandó, több gyásziobogó csügg az épületekről alá; f. Alsó-Douiboru községből. Közöl jük Azen körülményt, hogy a hozzá szóló leve lezések, beadványok ezentúl is Nagy-Kanizsára czimezendők.

Szalóky József je les zeuekara közreműködési mellett.

Zalai Kozlony sz metalservice.hu - nagyKAR

Belépti díj M kr. Honicb Károly sdr.

magas vérnyomás és adjika

Vutkovich Sándor nrak e korszerű mu anyaggyűjtésével már évek óta nagy buzgalommal fáradnak; s az: A. Ma gyar írók névtára" czimmel van. Különös tekintet- j tel-voltak egyszersmind as ifjabb irói nemzedékre s annak irodalmi munkás- ságára. Előfizetési ára 3 frt. AZ előfizetési péo- I j zek f. Puísouy,C. A ideiglenes a magas vérnyomás kezelése jód felülvizsgálatokkal megbízásából.

Keszthelyen, Pöltz Pál, az ideiglenes bizottság titkára.

Látták: Átírás 1 A kutyákveleszületettszívbetegségeinek diagnosztikája és gyógykezelése Dr. Bulldog, E.

Táborazky és Parsch nemzeti zenemukereskedésében Budapesten megjelent Szentinnay Elemér. Húzzad czigány. Nincs a földön olyan édes érzelem. Be szomorú ez az élet énnekem. Daru megjó meg a gólya. Hűvös erdő.

Ez a kis lány azt hiszi. Szóljak, avagy ne is szóljak. Csak egy szép lány van e világon. Lombos ágra. A te piczi piros ajkad.

ugralo vernyomas

Ha én kedvesemről. Kertek alatt van egy árok.

Weimari vizsla vs Whippet vs Rövidszőrű német vizsla összehasonlítás

Osszejártam angol, berket. Bózzabokor a domboldalon. Ki kerics bokor a kertbe.

Átlag feletti: a Vizsla késztetést érezhet az emberek rágására, játékos harapására vagy csipkelődésére. Gyakori: a Weimari vizsla erős késztetést érezhet az emberek rágására, játékos harapására vagy csipkelődésére.

Halál madár. Hogy ma radna hű a leány. Ára 2 frt. Tóth Ede a. Kisfa ludy-Társaság' tagjává választatott.

Vizsla vs Weimari vizsla vs Bullterrier összehasonlítás

Zichy grófnő b. Heaiksteiafrtos hagyatéki örökségét ni—sulssiuills — Ifj. A közös hadseregben jelenleg tiszt vsn tettleges szolgálatban.

A német nyelven kívül tiszt közül át lag 31 beszél olaszul, 31 csehül, 24 francziául, 20 magyarul, 18 lengyelül, 12 horvátul, 8 ro mánul, 7 szerbül, 6 tótul és 5 ruthenül is. Január hó én a kis-eri kéményseprő Apátira menvén, épen a falu alatt meglátott egy farkast felé tar tani, — szegény menhelyül a feszületet nézte ki magának, mellé támasztva a nála leví lajtorját arra felmenendő, azonban, mielőtt a keresztre ért volna, a farkas oda ért, lerántotta és meg ette — papucsa, füstös ruhája, vakorója és lét rája némi csontdarabokkal igazolták kilétét és a fenevsd gyilkosságát.

Ol; Ifvssw üjtílt. BctUBUas' kiált as aataoav. A kstoaasáf ODC elhledve,- iaol a rmd-5r msgbajtva magát. A kalooa cISUp. K lap klad4biraulát f.

Tsli Kutya egészsége szívzörej weimaraners. Kü-ISnben is lapnak as iskolai takarékpénztárak belto-aatabU Dflm helvaiili.

As alaS l«velet olvaaatlan kellstt átadnom. Aa illet£ távol van. Üzlet —. Kiállítva Ion kötvény tl2,8í4 frttal halálesetre és 1M kötvényfatál Metee. A bavi bevétel voltfrt balálesati kutya egészsége szívzörej weimaraners és Halálesetekért kinsettetett 40, frt. A társaság működése kasdstétoi fogva halál-esőtekéit kitsoutt 6, frt, és at'—6-ik tnl-éléei társalás Aisociatio eredménye 5.